ALGEMENE VOORWAARDEN


De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld dienen gelezen en geaccepteerd te worden voordat de bestelling afgerond kan worden. 


Algemene voorwaarden
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Retro & Design, gevestigd in Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 62923277 

1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten Retro & Design zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Retro & Design worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Retro & Design ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2. Overeenkomst 
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Retro & Design. Retro & Design is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 

3. Prijzen / Aanbiedingen 
3.1 Alle prijzen en aanbiedingen van Retro & Design zijn vrijblijvend en Retro & Design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzondere wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
3.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Retro & Design. 
3.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website gecommuniceerd. 
3.4 Retro & Design is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Retro & Design zo spoedig mogelijk worden aangepast. 

4. Betalingen 
4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Retro & Design 
4.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Retro & Design gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

5. Levering 
5.1 Nadat een bestelling is geplaatst en na ontvangst van uw betaling, wordt tot levering van de door u bestelde producten overgegaan. De levering van Retro & Design producten geschiedt in principe binnen 3 werkdagen. Als Retro & Design uw betaling heeft ontvangen zal uw bestelling binnen 3 werkdagen naar het door u opgegeven adres verzonden worden. 
Retro & Design verzendt de door u gekochte producten via PostNL. Producten worden via de geldende posttarieven verstuurd. Hierbij is Retro & Design niet aansprakelijk voor zoekraken of beschadiging van het product tijdens het transport. Wanneer u het product tegen een meerprijs verzeker wilt laten verzenden dan kunt u dit aangeven tijdens het bestelproces. De extra kosten zijn voor rekening van de koper. 
5.2 De door Retro & Design opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

6. Retourzendingen 
6.1 U heeft het recht een product binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de retourzendingen slechts geaccepteerd worden indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 
6.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de overeenkomst. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Retro & Design onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. 
6.3 Indien is aangetoond dat het Retro & Design product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan behoudt Retro & Design zich het recht voor het desbetreffende artikel tegen retournering te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. 
6.4 Artikelen kunnen niet worden teruggenomen of geruild indien: 
• U zelf heeft getracht een gebrek te herstellen. 
• Het artikel gebruikt en/of gewassen is. 
• U de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd 

7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Retro & Design verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Retro & Design geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

9. Klachten en aansprakelijkheid 
9.1 Retro & Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Retro & Design verkochte producten. 
9.2 De inhoud van www.retro-en-design.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Retro & Design kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Retro & Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. 

10. Elektronische communicatie en bewijs 
10. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Retro & Design, dan wel tussen Retro & Design en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Retro & Design is Retro & Design niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Retro & Design. 

11. Overmacht 
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Retro & Design in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Retro & Design gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Retro & Design kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

12. Privacy 
12.1 Retro & Design respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Retro & Design zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

13. Diversen 
13.1 Indien u aan Retro & Design schriftelijk opgave doet van een adres, is Retro & Design gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Retro & Design schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
13.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Retro & Design in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Retro & Design vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
13.3 Retro & Design is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
14.3 De Online Dispute Resolution website is een officiële website die wordt beheerd door de Europese Commissie gewijd aan het helpen van consumenten en handelaren bij het oplossen van geschillen buiten de rechtbank om. Heeft u een probleem met producten die u bij R&D online heeft gekocht, dan kunt u een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting. De link naar deze site kunt u vinden op onze website in de footer! U kunt deze site alleen gebruiken als u in de EU woont. In sommige landen kan deze site ook gebruikt worden om als ondernemer een klacht in te dienen over een consument die online een product heeft gekocht. 

15. Copyright 
15.1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze wegpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Retro & Design. 

 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 

© 2015 - 2023 Retro & Design - 2nd hand collectibles - Webshop voor Retro-Vintage woonaccessoires | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel